THe book of ECCLESIASTES

ecclesiastes 1:1-18, Making Sense of Life

ecclesiastes 2:1-11, worth it

ecclesiastes 2:12-26, why wisdom or work?

ecclesiastes 3:1-22, the time of our life

ecclesiastes 4:1-5:7, everything wrong with the world

ecclesiastes 5:8-20, greed is empty

ecclesiastes 6:1-12, frustrated

ecclesiastes 9:1-12, the shadow of death

ecclesiastes 11:1-10, Now

ecclesiastes 12:1-14, life explained